Danh sách các nhà tài trợ quý III năm 2020 30/09/2020 Danh sách các nhà tài trợ quý II năm 2020 01/07/2020 Danh sách các nhà tài trợ quý I năm 2020 31/03/2020 Danh sách các nhà tài trợ quý IV năm 2019 31/12/2019 Danh sách các nhà tài trợ quý III năm 2019 01/10/2019 Danh sách các nhà tài trợ quý II năm 2019 01/07/2019