Tiêu chí lựa chọn của Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh”

26/06/2020 Thứ sáu

Hiện tại đã là giai đoạn “nước rút” để hoàn thiện hồ sơ đề xuất Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố Xanh”, bạn đã thực sự tự tin apply sáng kiến chưa?

VSF

Hãy cùng điểm qua những tiêu chí lựa chọn của Quỹ sáng kiến năm nay để đảm bảo hồ sơ của bạn được chỉnh chu nhất nhé! 

Các tiêu chí dành cho các sáng kiến hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức/ thay đổi hành vi:

Giảm thiểu Ô nhiễm không khí/Bảo vệ môi trường/Góp phần bảo vệ sức khỏe;

Tính khả thi/Hiệu quả: Sự phù hợp về mục tiêu, nội dung chương trình;

Sự tham gia của thanh niên/trẻ em;

Tính sáng tạo” Mức độ phù hợp, mức độ đổi mới và khả năng nâng cao năng lực;

Sự tham gia của đối tượng là người khuyết tật;

Vùng dự án là vùng khó khăn (nông thôn, miền núi,…);

Khả năng nhân rộng/Tính bền vững của dự án: Khả năng ứng dụng và Khả năng phổ biến và ứng dụng kết quả trong thực tế;

Năng lực của nhóm thực hiện.

 

Các tiêu chí dành cho các sáng kiến nghiên cứu khoa học:

Tính sáng tạo, bao gồm: Mức độ phù hợp, mức độ đổi mới và khả năng nâng

cao năng lực

- Tính khả thi, bao gồm: Sự phù hợp về mục tiêu, nội dung chương trình; Phương thức thực hiện; Kế hoạch triển khai; 

- Phương án hợp tác nghiên cứu và Kế hoạch tài chính.

- Tính bền vững và nhân rộng: Khả năng ứng dụng và Khả năng phổ biến và ứng dụng kết quả trong thực tế.

- Về năng lực của nhóm, bao gồm: Khả năng điều phối và 

- Năng lực kiến thức của các thành viên

- Phù hợp với nội dung tài trợ: Các sáng kiến phải hướng tới cộng đồng, hướng tới giải quyết/ cải thiện các vấn đề Ô nhiễm Môi trường và có tính giáo dục/truyền thông.
------------------------

Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch - Thành phố xanh” giai đoạn II được thiết lập trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch - Thành phố xanh”, thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng TMCP Bắc Á.
► Thông tin chi tiết về Quỹ sáng kiến xem tại: 
shorturl.at/loS26
► Tải hồ sơ tại: https://bit.ly/2zQ9utx
► Thời hạn đăng ký: 17h00 (10/7/2020)
► Event tại đây: https://tinyurl.com/quysangkien2020