Gợi ý cách sử dụng phim tài liệu "Ứng dụng kịch ứng tác trong thay đổi nhận thức và giải quyết các vấn đề"

29/11/2021 Thứ hai

Phim tài liệu "Ứng dụng kịch ứng tác trong thay đổi nhận thức và giải quyết vấn đề" đã được 2021 AGenT Documentary Video Awards lựa chọn là 1 trong 5 sáng kiến đạt giải. Đây cũng là sáng kiến duy nhất của Việt Nam nhận được giải thưởng và hỗ trợ tài chính, bên cạnh các sáng kiến đến từ Băng-la-đét, Ấn Độ, Phi-lip-pin và Nê-pan.

VSF

Bạn có thể xem phim tại đây hoặc quét mã QR dưới đây: