Danh sách các nhà tài trợ quý IV năm 2019 31/12/2019 Danh sách các nhà tài trợ quý III năm 2019 01/10/2019 Danh sách các nhà tài trợ quý II năm 2019 01/07/2019 Danh sách nhà tài trợ Quý I năm 2019 01/04/2019 Danh sách các nhà tài trợ quý IV năm 2018 07/01/2019 Danh sách các nhà tài trợ quý III năm 2018 01/10/2018