Danh sách của các nhà tài trợ đã ủng hộ cho Chiến dịch gây quỹ 60.000 ly sữa, thông qua Global Giving 29/07/2017 Danh sách các nhà tài trợ Quý II năm 2017 30/06/2017 Danh sách các nhà tài trợ Quý I năm 2017 31/03/2017 Danh sách các nhà tài trợ năm 2015 - 2016 31/12/2016