Bản tin Quỹ

Bản tin số 19 - Quý I/2023

Bản tin số 19 - Quý I/2023

Kính gửi Quý đối tác, những người bạn và những tấm lòng vàng của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt!

Bản tin số 18 | 2022

Bản tin số 18 | 2022

01/09/2022

Tóm tắt những hoạt động nổi bật của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trong những tháng gần đây

Bản tin số 17|2022

Bản tin số 17|2022

03/06/2022

Tóm tắt hoạt động của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trong những tháng đầu năm 2022.

Bản tin số 16 - Quý IV/2021

Bản tin số 16 - Quý IV/2021

26/01/2022

Tóm tắt hoạt động của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt từ tháng 9/2021 - 12/2021

Bản tin số 15 - Quý II & III/2021

Bản tin số 15 - Quý II & III/2021

11/11/2021

Tóm tắt hoạt động của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt từ tháng 5/2021 - 11/2021

Bản tin số 14 - Quý I/2021

Bản tin số 14 - Quý I/2021

21/05/2021

Tóm tắt hoạt động của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt từ tháng 1/2021 - 4/2021

Bản tin số 13 - Quý IV/2020

Bản tin số 13 - Quý IV/2020

04/02/2021

Tóm tắt hoạt động của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt từ tháng 9/2020 - 12/2020