Sứ mệnh và tầm nhìn

 
Khi trăn trở hoạch định tầm nhìn và sứ mệnh của Quỹ, bà Thái Hương chủ tịch HĐQL Quỹ đã kiên định: "Quỹ Vì Tầm Vóc Việt  là Quỹ xã hội - từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường"