Sứ mệnh

"Quỹ Vì Tầm Vóc Việt  là Quỹ xã hội - từ thiện, hoạt động phi lợi nhuận nhằm nâng cao thể lực và trí lực của trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam hùng cường"